Munhålecancer

Munhålecancer eller i ett vidare begrepp, muncancer, är cancer som uppstår i området mellan läpparna och den hårda gommen. Cancer i munhålan är den vanligaste cancerformen i gruppen huvud- halscancer. Oftast är det av tumörtypen skivepitelcancer. 

Fakta

  • Det vanligaste symtomet på munhålecancer är sår som inte läker.
  • Om tumören är liten opererar man vanligtvis
  • Prognosen kan variera beroende på var i munnen cancern sitter.

Hur vanligt är munhålecancer?

Under åren 2008 till 2016 har antalet fall ökat med 30 procent och 2016 registrerades 442 fall.

De flesta som drabbas är över 65 år. Män insjuknar i något högre grad än kvinnor.

Det allra vanligaste är att cancern utgår från celler i tungan eller tandköttet.

Men den kan också utgå från kindens slemhinna, munbotten, hårda gommen och slemhinneområdet bakom kindtänderna.

Illustration av huvud och halsen
Munhålecancer eller i ett vidare begrepp, muncancer, är cancer som uppstår i området mellan läpparna och den hårda gommen.

Symtom på munhålecancer

  • Det vanligaste symtomet är sår som inte läker.
  • Personer med tandprotes kan uppleva att protesen inte längre passar.
  • Ofta har patienten inte så stora besvär vilket gör att diagnosen kan fördröjas.
  • Svårigheter att tugga, svälja och röra på tungan

I en del fall finns först en röd eller en vit fläck i slemhinnan som ett förstadium till cancer. Röda fläckar kallas för erytroplakier och vita fläckar kallas för leukoplakier.

Hur behandlas munhålecancer?

Det saknas tydliga bevis för vilken form av behandling som är den bästa vid cancer i munhålan. Variationer kan finnas på grund av olika behandlingstraditioner.

Om tumören är liten opererar man vanligtvis, men är tumören mer avancerad tillämpas ofta kombinationsbehandling.

Kirurgi

När man beslutar om kirurgi är en lämplig behandling görs en bedömning om tumören kommer att kunna opereras bort med en marginal på åtta till tio millimeter.

Ibland kan du behöva opereras igen om läkaren är tveksam- eller vet att det inte blev en tillräcklig marginal. Alternativt kan komplettering med strålbehandling sättas in.

Kirurg i operationssal
Kirurgi är en av behandlingsmetoderna vid munhålecancer.

Utrymning av lymfkörtlar

Det kan i vissa fall ha skett en spridning till lymfkörtlarna på halsen, även om det kanske inte syns på röntgen.

Därför gör man antingen en utrymning av lymfkörtlarna, det vill säga att man opererar bort lymfkörtlarna på halsen, eller så strålar man mot lymfkörtlarna.

Båda metoderna minskar risken för ett lokalt återfall.

Onkologisk behandling

Strålbehandling kan vara aktuellt om man inte har kunnat operera med tillräcklig marginal.

Behandlingen används också efter utrymning av lymfkörtlar på halsen, om analysen visar att det finns cancerceller i körtlarna som har tagit bort.

Strålningsapparat vid strålbehandling
Strålbehandling kan vara aktuellt om man inte har kunnat operera med tillräcklig marginal.

Om läkaren bedömer att det behövs och att du tål det kan man ge cytostatika tillsammans med den postoperativa strålbehandlingen.

Om tumör eller lymfkörtelmetastaser inte går att operera ges botande strålbehandling, ibland med cytostatika som tillägg.

Hur upptäcker man munhålecancer?

När du kommer till öron-näsa-halsmottagningen tas ett vävnadsprov, biopsi, från förändringen i munnen.

Om läkaren kan känna någon förstorad lymfkörtel på halsen tas även en biopsi där med en tunn nål, ibland med hjälp av ultraljud.

För att kartlägga tumörens utbredning får du sedan genomgå röntgenundersökning.

Patient på brits som undersöks med datortomografi.
För en del undersökningar med datortomografi används kontrastmedel för att få bilder med mer precision.

Förstahandsvalet är att göra en datortomografi av huvud, hals och bröstkorg. Undersökningen görs med kontrastmedel.

Om det är problem att se tumörens utbredning med hjälp av datortomografi kan en magnetkameraundersökning göras.

Vid avancerade tumörer kan en positronemissionstomografi, PET, vara av värde för stadieindelning och upptäckt av eventuell spridning både lokalt och i andra delar av kroppen.

Hur ser prognosen ut för munhålecancer?

Prognosen kan variera beroende på var i munnen cancern sitter. Överlevnaden är högst för personer med cancer i hårda gommen. Även tumörens stadium vid diagnosen påverkar hur prognosen ser ut.

Rökning, hög alkoholkonsumtion och dålig munhälsa är kända riskfaktorer för att utveckla cancer i munhålan.

Olika former av tumörer i munhålan

Tungcancer

Tungcancer är den vanligaste cancerformen i munnen. Omkring 160 nya fall per år. Tumören sitter oftast på sidan av tungan, tungranden.

Symtom tungcancer

  • Symtom är ett sår som inte läker och är ofta förknippat med smärta.
  • Förstorade lymfkörtlar i munbotten och/eller halsen kan förekomma.

Behandling

Operation är förstahandsvalet där man samtidigt gör en rekonstruktion. Kirurgi rekommenderas inte i de fall där hela tungan behöver tas bort. 

Eftersom det är relativt vanligt med spridning till lymfkörtlar på halsen görs nästa alltid också en lymfkörtelutrymning.

Tandköttscancer

Cancer i tandköttet kallas också för gingivalcancer.

Antalet personer som insjuknar har fördubblats mellan åren 2008 till 2016. Fallen har ökat från 76 till 141. 

Ofta ställs diagnosen när cancern är i ett lokalt avancerat stadium och har vuxit ner i käkbenet. Det är också vanligt att se spridning till kindslemhinnan och munbotten.

Det är dubbelt så vanligt att cancern sitter i tandköttet i underkäken än i överkäken.

Behandling

Operation är förstahandsvalet där man samtidigt kan behöva göra en direktrekonstruktion, beroende på tumörens utbredning.

Risken för spridning till regionala lymfkörtlar på halsen är mindre vid cancer i överkäken vilket gör att man i vissa fall kan överväga att inte behandla halsen.

Cancer i kindens slemhinna

Cancer som utgår från kindens slemhinna inne i munnen kallas också för buckalcancer. Drygt 50 fall ses av denna cancerform per år. 

Behandling

Kirurgi är förstahandsvalet om man tror sig kunna operera bort tumören med god marginal. Annars överväger man att ge strålbehandling med eller utan cytostatika.

Cancerformen upptäcks ofta i ett tidigt skede och har då mycket god prognos.

Munbottencancer

Munbotten är det område i munnen som ligger under tungan. Varje år upptäcks omkring 50 ny fall av cancer i munbotten.

Behandling

Behandlingen är i första hand operation. Det är vanligt med spridning till lymfkörtlarna på halsen, så aktiv behandling av dessa rekommenderas.

Cancer i hårda gommen

Denna cancerform är mycket ovanlig. Endast omkring 12 fall per år diagnostiseras.

Till skillnad från övriga cancerformer i munnen, som oftast består av skivepitelcancer, är den vanligaste tumörformen i hårda gommen spottkörtelcancer.

Behandling

Behandlingen är i första hand operation.

Det är ovanligt med spridning till lymfkörtlarna på halsen, så med tumörer i tidigt stadium avstår man ofta från att behandla halsen.

Majoriteten av tumörerna i hårda gommen upptäcks i ett tidigt skede och prognosen är då mycket god.

Rehabilitering vid munhålecancer

Redan när du fått besked om att du har munhålecancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Vart ska jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. 

Patient sitter på en sjukhussäng. Framför står en doktor och en sjuksyster.
Efter ett cancerbesked är regelbunden kontakt med sjukvården en trygghet. Foto: Melker Dahlstrand

För de flesta minskar dock oron och nedstämdheten när man har fått besked och påbörjat behandling. 

Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.

Råd och stöd efter cancerbeskedet

För dig som är närstående

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. En som står nära och som finns vid den drabbades sida och visar omtanke kan man vara ett stort stöd.

För dig som är närstående någon med cancer

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.