Tonsillcancer

och annan cancer i mellansvalget.

och annan cancer i mellansvalget.

Tonsillcancer och annan cancer i mellansvalget kallas även orofarynxcancer. Det är det näst vanligaste stället att få cancer på i huvud-hals-regionen.

Fakta

  • Symtomen på tonsillcancer och annan cancer i mellansvalget är ofta diffusa.
  • Antalet cancerfall i mellansvalget ökar vilket man tror är kopplat till HPV-infektion.
  • Andra riskfaktorer förutom HPV-infektion är rökning och hög alkoholkonsumtion.

Vad är tonsillcancer?

Till cancer i mellansvalget hör förutom tonsillcancer, tungbascancer, cancer i mjuka gommen, cancer i gombågen och cancer i gomspenen.

Tonsillcancer är den absolut vanligaste formen följt av tungbascancer, medan de andra formerna endast utgör en mindre andel.

Illustration huvud och hals, huvud-hals-cancer
Efter cancer i munhålan är cancer i mellansvalget den vanligaste lokalisationen i gruppen huvud-halscancer och kallas också för orofarynxcancer.

Symtom på tonsillcancer

Vanliga symtom på tonsillcancer

  • känsla av en ”främmande kropp” eller skav i svalget
  • ofta upplevs symtomen komma från endast ena sidan av svalget
  • besvär med att svälja och smärta som strålar upp mot örat
  • ibland kan en förstorad lymfkörtel på halsen vara det som gör att man söker vård
  • vid mer avancerade tumörer kan man se viktnedgång, dålig andedräkt och svårigheter att röra tungan.

Symtomen på tonsillcancer och annan cancer i mellansvalget är ofta diffusa. Det är inte ovanligt att till en början tro att de beror på en långdragen halsinfektion. 

Hur vanligt är tonsillcancer?

År 2016 registrerades 429 nya fall av orofarynxcancer. Cancerformen är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor och medianåldern för insjuknande är 63 år.

Oftast handlar det om skivepitelcancer, men spottkörtelcancer och lymfoidcancer förekommer också.

Antalet cancerfall i mellansvalget ökar vilket man tror är kopplat till HPV-infektion.

Bland skivepitelcancern skiljer man på HPV-positiv, som utgör 85 procent, och HPV-negativ cancer.

Andra riskfaktorer förutom HPV-infektion är rökning och hög alkoholkonsumtion.

Hur behandlas tonsillcancer?

Strålbehandling

Botande strålbehandling är den huvudsakliga behandlingsformen vid cancer i mellansvalget. Ofta strålar man också mot lymfkörtlar på halsen. Både botande stråldos och förebyggande stråldos förekommer mot lymfkörtlarna.

Strålningsapparat vid strålbehandling
Botande strålbehandling är den huvudsakliga behandlingsformen vid cancer i mellansvalget.

Innan strålbehandlingen ska din mun- och tandhälsa bedömas av en sjukhustandläkare eller käkkirurg. Ibland kan man behöva åtgärda saker med dina tänder innan behandlingen kan påbörjas.

Cytostatikabehandling

Vid mer avancerade stadier kan man överväga att under strålbehandlingen ge cytostatika som en veckodos. Oftast används då cisplatin.

Kirurgi

Begränsade tumörer i gomvalv och gomspene kan opereras i första hand om man bedömer att det inte kommer påverka funktionen allt för mycket.

Att överväga kirurgi som första behandling vid tonsill- eller tungbascancer kan förekomma, men oftast har cancern redan vid diagnos hunnit sprida sig till lymfkörtlar på halsen, och kirurgi är då inte en aktuellt.

Om man misstänker att det finns cancer kvar i lymfkörtlarna på halsen efter avslutad strålbehandling kan man vilja operera bort körtlar på halsen.

Hur upptäcker man tonsillcancer?

Utredningen kring tonsillcancer och annan cancer i mellansvalget görs av en öron-näsa-halsläkare.

Läkaren börjar med att samla in lite bakgrundsfakta om dig. Det kan handla om hur länge du har haft besvär, rök- och alkoholvanor och om du tidigare har genomgått någon operation i huvud-halsområdet.

Efter det görs en undersökning av öron, näsa och hals och en bedömning av ditt näringsintag och allmänna hälsotillstånd.

I utredningen ingår nästan alltid att man under narkos gör en endoskopi. Då går läkaren ner med en kameraförsedd slang och tittar i svalget samt tar vävnadsprov, biopsi. Misstänkta lymfkörtelmetastaser punkteras med en tunn nål för analys av cellerna.

Undersökning med datortomografi
Undersökning med datortomografi.

Datortomografi av huvud, hals och bröstkorg är standard och behöver ofta kompletteras med en magnetkameraundersökning.

Hur ser prognosen ut för tonsillcancer?

Prognosen för tonsillcancer räknas som god. Av de som fått botande behandling lever omkring 75 procent efter fem år.

Den goda prognosen tros ha koppling till att en ökande andel av de som insjuknar har en HPV-positiv cancer, vilken har bättre prognos än den som är HPV-negativ.

I och med att man sedan 2020 även erbjuder HPV-vaccin till pojkar via skolhälsovården kommer antal cancerfall med tiden att minska.

Rehabilitering vid tonsillcancer

Redan när du fått besked om att du har tonsillcancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Läs mer om huvud-hals-cancer

Vart ska jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. 

Patient sitter på en sjukhussäng. Framför står en doktor och en sjuksyster.
Efter ett cancerbesked är regelbunden kontakt med sjukvården en trygghet. Foto: Melker Dahlstrand

För de flesta minskar dock oron och nedstämdheten när man har fått besked och påbörjat behandling. 

Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.

Råd och stöd efter cancerbeskedet

För dig som är närstående

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. En som står nära och som finns vid den drabbades sida och visar omtanke kan man vara ett stort stöd.

För dig som är närstående någon med cancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.